O udruženju

Humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje

O nama

Udruženje za edukaciju i razvoj informacionih tehnologija „SmileCode” je humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 12.08.2014. godine u Jagodini.

Naše udruženje se bavi pružanjem edukacije u oblasti kompjuterskih nauka deci, odraslima i osobama sa posebnim potrebama, kroz humanitarni rad, kao i unapređenjem i razvojem softvera u oblasti informacionih tehnologija.

Ciljevi našeg udruženja
  • edukacija dece radi njihovog usmeravanja ka zanimanjima u oblasti računarstva i informatike;
  • unapređenje svesti o informacionim tehnologijama;
  • edukacija i pomoć osobama sa posebnim potrebama radi samozapošljavanja u sferi informacionih tehnologija;
  • primena naprednih naučnih dostignuća;
  • razvoj softvera u oblasti informacionih tehnologija.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva udruženje SmileCode:
  1. organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti informacionih tehnologija
  2. objavljuje publikacije koje se bave pitanjima vezanim za informacione tehnologije
  3. organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti informacionih tehnologija
  4. organizuje edukaciju dece radi njihovog usmeravanja ka zanimanjima u oblasti računarstva i informatike i pomoć osobama sa posebnim potrebama radi samozapošljavanja u sferi informacionih tehnologija;
  5. sarađuje sa školama, stručnim udruženjma i drugim organizacijama u zemilji i inostranstvu koje se bave informacionim tehnologijama.